T h o m a s   K u m m e r


Dosen Kaffee-Tassen Kannen Mokka-Tassen Vasen Serien
K o n t a k t   

TonArt Keramikwerkstatt - Thomas Kummer

Waagstraße 5
90762 Fürth


Telefon: +49.911.77 63 20

Bitte bestellen Sie telefonisch direkt

oder per mail an info@ton-art-keramik.de


I m p r e s s u m       K o n t a k t       H e r s t e l l u n g       P e r s ö n l i c h e s       O b j e k t e